Néhány Gondolat

Az izraeli felsőfokú oktatásról

 

Izrael hat egyeteme a haifai Technionnal, a művészeti akadémiákkal, a műszaki és tanárképző főiskolákkal kb. 200 féle tanulmányi programot kínál. Az izraeli felsőfokú oktatási intézmények magas színvonala a világ minden tájáról számos diákot vonz ide.

Ahogy más országokban, Izraelben is három tudományos fokozatért lehet tanulni: elsőfokú diplomát (bachelors), másodfokú diplomát (masters), illetve doktori diplomát (Ph.D) szerezhetnek a hallgatók.

Az elsőfokú diploma megszerzése 3-4, míg a mósodfokú diploma megszerzése 2-3 évig tart. A doktori fokozat elérése általában 2-4 év alatt lehetséges, amely időszak alatt a doktori disszertációt is be kell nyújtani.

A FELSŐFOKÚ OKTATÁS KERETÉN BELÜL AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK ÁLLNAK A HALLGATÓK RENDELKEZÉSÉRE:

 • egyetemek
 • műszaki főiskolák
 • tanárképző főiskolák
 • körzeti főiskolák
 • művészeti főiskolák
 • egészségügyi főiskolák
 • turisztikai és vendéglátóipari főiskolák
 • sportfőiskolák, stb.

Valamely felsőfokú oktatási intézményben való továbbtanuláshoz elengedhetetlenül szükséges az érettségi (teudat bagrut), vagy annak megfelelő más bizonyítvány.

PSZICHOMETRIAI VIZSGÁK

Számos felsőfokú intézmény pszichometriai felvételi vizsgát is követel. Mindegyik intézmény maga dönti el, mely szakterületekre helyezi a hangsúlyt a pszichometriai teszten belül.

A pszichometriai teszt a diákot három szempontból vizsgálja: a verbális, a matematikai és a logikai készséget.
A több válaszlehetőséget kínáló kérdéssorú pszichometriai vizsgát héberül, angolul, arabul, franciául, spanyolul és oroszul lehet letenni.
A tesztet kétnyelvű (ivrit-angol) kérdőíven is meg lehet oldani, ahol az alapvető fogalmakat, valamint a nehéz kifejezéseket számos más idegennyelvű magyarázat egészíti ki, s így teszi érthetővé.

IVRIT NYELVTANFOLYAM – ULPÁN

Izraelben a különböző szintű ivrit tanuláshoz szükséges ulpán lánc áll a hallgatók rendelkezésére szerte az országban egész évben.
Annak a diáknak, aki Izraelben szeretné folytatni tanulmányait, feltétlenül tudnia kell – legalább alapfokon – ivritül, és ehhez el kell végeznie minimum egy 5 hónapos (ulpán álef) intenzív nyelvtanfolyamot. A felsőfokú intézmények egy része azonban az ulpán bét elvégzéséhez is ragaszkodik.
A diákok az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

 • kibuc ulpán, ahol a tanulást a munkával kötik össze
 • nem bentlakásos ulpán – abban a városban, ahol a diák lakik (szokványos felnőtt ulpán)
 • különleges feltételek között működő ulpán, mint például egy Befogadási Központban.

Nagyon ajánlatos megkezdeni az ivrit tanulást már előre az eredeti országban, ahonnan az illető jön.

ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM – MECHINA

Azoknak a diákoknak, akik nem Izraelben érettségiztek, általában részt kell venniük egy előkészítő tanfolyamon, úgynevezett „mechiná”-n.
Ahhoz, hogy valaki felvételt nyerjen a mechinára, felvételi vizsgát kell tennie ivrit és angol nyelvből, valamint matematikából.
A mechina tanterve az alábbi tárgyakat foglalja magában: ivrit, angol és matematikai stúdiumokat, valamint azokat, amelyek felkészítik őket egy konkrét fakultáson való tanulásra.
A mechinák nagy részében a pszichometriai vizsgára is felkészítik a hallgatókat.
A mechina elvégzése után záróvizsgát tesznek a hallgatók, amelynek eredményei beleszámítanak a felsőfokú intézmények felvételi követelményeibe.
A mechina 8-11 hónapig tart. A mechinán való tanulás éve beleszámít azokba az évekbe, amelyek alatt a diák anyagi támogatást kap.

„TAKA”

Azok számára, akik már eredeti országukban legalább két évet elvégeztek valamely felsőfokú intézményben és minimum középszinten tudnak héberül, a „Taka” nevű rövidített előkészítő program ajánlott.
A rövidített programban csak ivrit és angol nyelvet, valamint matematikát kell tanulni.
A tanulmányi idő 5 hónap.

Ez a program az Askelon Főiskolán működik a Diák Igazgatóság szervezésében, és nem számít bele a támogatásra való jogosultság időtartamába.

A DIÁK IGAZGATÓSÁG (MINHAL HASTUTENTIM)

A Diák Igazgatóság a Szochnut Befogadási Főosztálya és a Befogadási Minisztérium keretén belül működik. Feladata az új bevándorló diákok egyetemi, főiskolai beilleszkedésének megkönnyítése, anyagi támogatása, szociális és kulturális események megszervezése.
Az új olék a Diák Igazgatósághoz fordulhatnak támogatásért, ha valamely felsőfokú tanintézetben szeretnének továbbtanulni.
Anyagi támogatást három évig lehet kapni kizárólag a tandíj fizetésére.

A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI

A támogatást azok számára az új bevándorlók számára biztosítják, akik felvételt nyertek valamely felsőfokú tanintézetbe, illetve mechinára. Az anyagi segítség hatéves időtartam alatt használható fel, amelyet az országba való belépés napjától számítanak. A tanulmányokat az alijától számított 18 hónapon belül el kell kezdeni (a sorkatonai szolgálat nem számít bele).
Csak az első- és másodfokú diploma megszerzéséért folyó tanulmányokhoz lehet anyagi támogatást kapni. A doktori fokozat megszerzéséhez anyagi támogatást nem nyújtanak.

KORBELI KÖTÖTTSÉGEK

Ahhoz, hogy a diákok megkaphassák az anyagi támogatást, az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

 • mechina – a tanulmányokat meg kell kezdeni 22 éves korig
 • elsőfokú diploma – a tanulmányokat meg kell kezdeni 26 éves korig
 • másodfokú diploma – a tanulmányokat meg kell kezdeni 30 éves korig
 • műszaki és egészségügyi főiskola – a tanulmányokat meg kell kezdeni 28 éves korig

Megjegyzés: a hallgatóknak folyamatosan, megszakítások nélkül kell tanulniuk ahhoz, hogy a támogatásban részesülhessenek, hacsak a Diák Igazgatóság nem ad engedélyt ennek megmásítására.

ANYAGI TÁMOGATÁS AZOK SZÁMÁRA, AKIK IZRAELBEN VÉGEZTÉK KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT

Azok az új olék, akik azelőtt érkeztek Izraelbe, hogy befejezték volna középiskolai tanulmányaikat, szintén kaphatnak támogatást felsőfokú intézmények tandíjának fedezésére 2 éven keresztül, ha Izraelbe érkezésükkor azonnal elkezdték tanulmányaikat a 11., vagy 12. osztályban a szokványos középiskolai kereten belül.

NYÁRI KURZUSOK

Az a diák, aki valamely felsőoktatási intézményben szeretne tanulni és ezért ivritül akar tanulni, az alábbi feltételek mellett kaphat anyagi támogatást a Diák Igazgatóságtól:

 • a diák vagy már felvételt nyert valamely felsőfokú tanintézetbe, vagy igazolni tudja a Diák Igazgatóság felé, hogy fel fogják venni rendes hallgatónak
 • a héber nyelvtanulás megelőzi a felsőfokú tanulmányokat.

Megjegyzés: a Diák Igazgatóság fenntartja magának a jogot a támogatás feltételeinek megváltoztatására. Minden anyagi támogatást a Diák Igazgatóság bírál el.

JELENTKEZÉS

Bármelyik felsőoktatási intézménybe való jelentkezés előtt ajánlatos a Diák Igazgatósággal konzultálni. Feltétlenül fontos a diáknak magával hoznia erre a találkozóra származási országából való iskolai bizonyítványát.
A diákok abba a felsőoktatási intézménybe jelentkeznek, amelyikbe akarnak. Egyszerre több helyre is jelentkezhetnek, és joguk van a későbbiekben eldönteni, melyikben is akarnak valójában tanulni. A diáknak a pszichometriai vizsgára is jelentkeznie kell. További információkért a Diák Igazgatósághoz lehet fordulni. A beiratkozási költségek, a pszichometriai vizsga és más kiadások fedezésére nem nyújtanak anyagi támogatást. Ugyanakkor, ha a tanulmányokat megkezdte, a hallgatónak elkezdik folyósítani az anyagi támogatást.

források:
http://www.jewishagency.org/he/young-aliyah/program/5434

http://www.jewishagency.org/he/aliyah

https://www.universities-colleges.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/

 

 

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források ezzel szemben a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk